هر چشم
بینایی می توانست عظمت اقیانوس حضور ملّت را در روز بیست و دوم بهمن امسال
به خوبی مشاهده کند. ولی ثبت لحظاتی هر چند ناقص و هر چند مختصر از حماسه
حضور مردم قم برای کمک به بینشی بهتر شایسته می نماید. بخصوص برای کسانی
که شاید در هیاهوی رسانه های استکباری هنوز نتوانسته اند واقعیت ملّت 
ایران را بیابند. امیدوارم مفید افتد!

------------
پ.ن: به دلیل کمبود وقت و کمبود امکانات، نتوانستم همه تصاویری را که تهیه
کردم در اینجا نمایش دهم. همچنین از شما به دلیل کیفت پایین تصاویر عذر
قصور می طلبم.