آن گاه که اینترنت نداری، هزار ایده ی ناب در ذهنت جوانه می زند و آن ها را خوب پرورش می دهی تا در شرایط مطلوب در وبلاگت بکاری. و آن گاه که دریچه ی اینترنت باز می شود، طوفان فراموشی بذری بجای نمی گذارد.
این است دردسر مشغله!