فارغ از سیاست “کشتار” که ایالات متحده در منطقه بشدّت دنبال می کند، مشکل اصلی استان سیستان و بلوچستان را “نا امنی” نمی دانم. مشکل اساسی این استان “فقر فرهنگ” است. چیزی که هم در قشر شیعه و هم قشر سنّی این استان آشکارا به چشم می خورد.
به امید روزی که یک رییس جمهور با دغدغه های جدّی فرهنگی در این مملکت اسلامی سر کار بیاید.