استادی می گفت: کودکان شما آن گونه تربیت نمی شوند که "شما می خواهید"؛ آن ها، آن گونه تربیت می شوند که "شما هستید".
و باز می گفت: شما به کودکان تان آموزش نمی دهید. شما و کودکان تان با هم آموزش می بینید.
خدایا! مرا در تربیت فرزندانم بزرگ نما!